Open Les ‘The Four Immeasurables’ | live | 22 mrt

Mmv Khenpo Kunga Dakpa, Guda van der Lee, Marjolein Peters en Corine Tempel

Click here for the English translation of this program

In de lessen Klassiek Tibetaans III maken de studenten onder leiding van Guda van der Lee een begin met het maken van vertalingen van Dharma teksten uit het Tibetaans. Daarbij is goed begrip van de Dharma uiteraard even belangrijk als kennis van de Tibetaanse taal. De studenten zijn dan ook blij om twee vrijdagmiddagen met Khenpo la te kijken naar twee belangrijke Dharma thema’s. Op vrijdag 15 maart The Four Seals, op vrijdag 22 maart: The Four Immeasurables.

Belangstellenden zijn welkom om aan te sluiten.

Voertaal: Engels

Tarthang Tulku schrijft in Dimensions of Mind het volgende over de vier onmetelijkheden:

“Een krachtige methode in de boeddhistische traditie voor het transformeren van de negatieve patronen van samsara is de beoefening van de vier onmetelijkheden: liefde (of liefdevolle vriendelijkheid), mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid. Als we onszelf geleidelijk trainen in het ontwikkelen van deze vier, zullen we de speciale smaak van elk van hen leren kennen, en zullen we in staat zijn om meer levendigheid, meer ‘juice’ in onze ervaring te brengen…
De onmetelijkheden hebben een inherente, geweldige kracht die ervaringen kan transformeren naar vreugde en sereniteit. Naast het doen van wat moreel juist is, zullen liefde en compassie ons hart en onze geest vullen, veranderen we op een diep niveau en heeft negativiteit geen ruimte om zich te vestigen.”

Wanneer

Vrijdag 22 maart 14.30-16.00 uur

Waar

De open les kun je live in onze meditatieruimte in Amsterdam bijwonen.

Kosten

De toegang is gratis. Graag wel even aanmelden via de knop hieronder.

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa


Born in 1979, Khenpo Kunga Dakpa began his academic journey at Ngagyur Nyingma College, Mindrolling Monastic University in Northern India at the age of 19. Over nine years, he immersed himself in rigorous study, serving as an assistant lecturer for three years and later as a senior lecturer, assistant editor, secretary, and vice president. Conferred with the title of Khenpo in February 2018, his dedication stems from a genuine passion for teachings, with a focus on teaching about mental realities. His particular ardor lies in translating Tibetan-to-English Buddhist texts, aiming to bring the timeless wisdom of Dharma to a broader audience.


Walk-in Class The Four Immeasurables


In Classical Tibetan III classes, under the guidance of Guda van der Lee, students get a first taste of translating Dharma texts from Tibetan. For translation, right understanding of the Dharma is of course as important as knowledge of the Tibetan language. The Friday students are therefore very happy to spend two Friday afternoons with Khenpo la, looking at two important Dharma themes. Friday March 15 the topic will be The Four Seals, Friday March 22 The Four Immeasurables.

The language of instruction will be English.

Those interested are warmly invited to attend.


The Four Immeasurables

Tarthang Tulku writes the following about the four immeasurables in Dimensions of Mind.
“One powerful method in the Buddhist tradition for transforming the negative patterns of samsara is practice of the four immeasurables: love (or loving kindness), compassion, joy, and equanimity. If we train ourselves gradually in developing these four, we will come to know the special flavor of each of them, and we will be able to bring more aliveness, more ‘juice’ into our experience…
The immeasurables have an inherent, magnificent power that can transform experience toward joy and serenity. It’s not just a question of doing what is morally right, though of course, that is valuable too. When love and joy and compassion fill our hearts and minds, we change at a deep level, and negativity has no room to take root.”

When

Friday March 22 14.30-16.00 hours

Where

You can join the class live in our meditationroom in Amsterdam.

Costs

Admission is free, please do register below.

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa