Weekend Retreat The Heart Sutra-Transcendent Wisdom | live&online | 22-24 mrt

Weekend retraite over de Hart Sutra onder leiding van Khenpo Kunga Dakpa

Click here for the English translation of this program

De Hart Sutra is een van de meest geliefde sutra’s in de Mahayana-traditie. Boeddha sprak de woorden uit op Vulture Peak in India en markeerder daarmee het Tweede Keerpunt in zijn leer. De Hart Sutra maakt deel uit van de uitgebreide collectie sutra’s die de diepgaande principes van transcendente wijsheid en inzicht in de onbaatzuchtige aard van verschijnselen overbrengen.


In dit beroemde geschrift, in de volksmond bekend als The Heart Sūtra, inspireert de Boeddha Śākyamuni zijn oudste monnik Śāriputra om instructies te vragen aan de bodhisattva Avalokiteśvara over de wijze waarop de perfectie van wijsheid beoefend wordt. Avalokiteśvara beschrijft vervolgens hoe een aspirant-beoefenaar van de perfectie van wijsheid eerst moet begrijpen hoe alle verschijnselen een intrinsieke aard missen, wat neerkomt op de realisatie van leegte. Vervolgens onthult Avalokiteśvara een korte mantra die de beoefenaar kan reciteren als een methode om dit begrip op ervaringsgerichte wijze tot stand te brengen. In navolging van het onderricht van Avalokiteśvara betuigt de Boeddha zijn goedkeuring en bevestigt hij dat dit de belangrijkste manier is om de perfectie van wijsheid te beoefenen.

Samenvatting The Heart of the Perfection of Wisdom, the Blessed Motherfrom 84000: Translating the Words of the Buddha


Weekend retraite geleid door Khenpo Kunga Dakpa

De diepgaande boodschap van de Hart Sutra, een van de meest bekende teksten van het boeddhisme, nodigt ons uit om alles wat we koesteren opnieuw te evalueren: onze uitdagingen, de wereld zoals we die waarnemen en zelfs de leer van de Boeddha zelf.

Deze retraite is gebaseerd op traditionele sutra’s en commentaren. Het biedt een ervaringsgerichte benadering met praktische instructies over hoe je de Hart Sutra kunt gebruiken als een contemplatieve handleiding. Hoe breng je de woorden van de sutra tot in je hart op het meditatiekussen? En hoe gebruik je de boodschap die de oeroude sutra overbrengt in het dagelijks leven in de wereld van vandaag? Wat betreft het nadenken over wat leegte betekent, is een van de basisprincipes van de Prajnaparamita Sutra’s om het onderzoek zo persoonlijk mogelijk te maken. Een genot voor het hart dat streeft naar vrijheid!

Lezingen: De Hart Sutra, Fragmenten uit de Prajnaparamita Sutra’s


Inhoud weekendretraite

Vrijdagavond

  • Introductie van specifieke gebeden en mantra’s voor het weekend
  • Introductie in de tweede draaiing van het Dharma Wiel

Zaterdagochtend

Er bestaan vele soorten wijsheid maar de Wisdom Gone Beyond sutra refereert aan essentiele wijsheid. Deze wijsheid neemt de leegte waar van het ware bestaan en daarmee de ultieme aard van alle verschijnselen. Het is met deze wijsheid dat we de gewone niveaus van de werkelijkheid kunnen overstijgen.

Enkele andere vormen van wijsheid zijn onder meer de wijsheid die voortkomt uit het luisteren naar de leringen, de wijsheid die voortkomt uit het overdenken van de leringen en de wijsheid die voortkomt uit het mediteren over de leringen.

Deze wijsheden kunnen zelf nog verder worden onderverdeeld, maar het zijn allemaal slechts complementaire of aanvullende wijsheden die ons helpen de wijsheid te genereren en te cultiveren die de leegte van het ware bestaan waarneemt.

Boeddha zei dat het is omdat bewuste wezens zich niet hebben gerealiseerd dat leegte de ware aard is van verschijnselen dat ze ronddwalen in de verschillende staten van het cyclische bestaan. Het zijn onze waanvoorstellingen, vooral onze onwetendheid, die ons hier in samsara houden.

Avalokiteshvara Bodhisattva, die prajna paramita diep beoefende, zag helder dat alle vijf aggregaten leeg zijn en verlichtte daarmee alle lijden.

Shariputra, form does not differ from emptiness, emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness, emptiness itself form.

Sensations, perceptions,formations, and consciousness are also like this. Shariputra, all dharmas are marked by emptiness; they neither arise nor cease, are neither defiled nor pure, neither increase nor decrease.

Met betrekking tot het onderricht: Q&A 20 min
5 min contemplatie
5 min toewijding

Zaterdagmiddag

Shariputra, all dharmas are marked by emptiness; they neither arise nor cease, are neither defiled nor pure, neither increase nor decrease.
Therefore, given emptiness, there is no form, no sensation, no perception, no formation, no consciousness; no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind; no sight, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind; no realm of sight … no realm of mind consciousness.

Zondagochtend

Twaalf schakels van Afhankelijk Ontstaan

There is neither ignorance nor extinction of ignorance … neither old age and death, nor extinction of old age and death; no suffering, no cause, no cessation, no path; no knowledge and no attainment.
With nothing to attain, a bodhisattva relies on prajna paramita, and thus the mind is without hindrance.
Without hindrance, there is no fear. Far beyond all inverted views, one realizes nirvana.


Wanneer

Vrijdag 22 maart 19.00 uur – zondag 24 maart 16.00 uur

Waar

De retraite kun je live in onze meditatieruimte in Amsterdam en online via Zoom bijwonen.

Kosten

€ 225,- (korting voor cursisten en vrijwilligers: 15%)

Alle maaltijden en eventueel logies (beperkt beschikbaar) zijn inbegrepen.

Let op: er zijn nog maar een paar slaapplekken op het Nyingma Centrum aanwezig voor deze retraite!

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa


Born in 1979, Khenpo Kunga Dakpa began his academic journey at Ngagyur Nyingma College, Mindrolling Monastic University in Northern India at the age of 19. Over nine years, he immersed himself in rigorous study, serving as an assistant lecturer for three years and later as a senior lecturer, assistant editor, secretary, and vice president. Conferred with the title of Khenpo in February 2018, his dedication stems from a genuine passion for teachings, with a focus on teaching about mental realities. His particular ardor lies in translating Tibetan-to-English Buddhist texts, aiming to bring the timeless wisdom of Dharma to a broader audience.


Weekend retreat about the Heart Sutra: Transcendent Wisdom

The Heart Sutra is one of the most beloved sutra’s in the Mahayana tradition. It, was spoken by the Buddha at Vulture Peak, India and marks the Second Turning teachings of the Buddha. The Heart Sutra is part of the vast collection of sutras that transfer the profound principles of transcendent wisdom and insight in the selfless nature of phenomena.


In this famous scripture, known popularly as The Heart Sūtra, the Buddha Śākyamuni inspires his senior monk Śāriputra to request instructions from the bodhisattva Avalokiteśvara on the way to practice the perfection of wisdom. Avalokiteśvara then describes how an aspiring practitioner of the perfection of wisdom must first understand how all phenomena lack an intrinsic nature, which amounts to the realization of emptiness. Next, Avalokiteśvara reveals a brief mantra that the practitioner can recite as a method for engendering this understanding experientially. Following Avalokiteśvara’s teaching, the Buddha offers his endorsement and confirms that this is the foremost way to practice the perfection of wisdom.

Summary The Heart of the Perfection of Wisdom, the Blessed Mother – from website 84000.co


Weekend retreat led by Khenpo Kunga Dakpa

The profound message of the Heart Sutra, one of Buddhism’s most renowned texts, invites us to reevaluate everything we cherish: our challenges, the world as we perceive it, and even the teachings of the Buddha himself.

This retreat draws on traditional Sutras and commentaries. It offers an experiential approach with practical instructions on how to engage the Heart Sutra as a contemplative manual. How to take the words of the sutra to one’s heart on the meditation cushion? And how to use the message the ancient sutra conveys in everyday life in today’s world? With regard to contemplating what emptiness means, one of the basic principles of the Prajnaparamita Sutras is to make the examination as personal as possible. A delight for the heart aspiring for freedom!

Readings: The Heart Sutra, Excerpts from the Prajnaparamita Sutra


Content weekend retreat

Friday evening

  • Introduction to specific prayers and mantras for the weekend
  • Introduction into the second turning of the Wheel of Dharma

Saturday morning

There are many kinds of wisdom, but the Wisdom Gone Beyond sutra refers to the essential wisdom. This wisdom perceives the emptiness of true existence and thus the ultimate nature of all phenomena. It is with this wisdom that we can transcend ordinary levels of reality.

Some other forms of wisdom include that arising from listening to teachings, the wisdom that arises from contemplating the teachings and the wisdom that arises from meditating on the teachings.

These wisdoms can themselves be divided even further, but they are all only complementary or auxiliary wisdoms to help us generate and cultivate the wisdom that perceives the emptiness of true existence.

Buddha said that it is because sentient beings have not realized that emptiness is the true nature of phenomena that they wander in the various states of cyclic existence. It is our delusions, particularly our ignorance, that keep us here in samsara.

Avalokiteshvara Bodhisattva, when deeply practicing prajna paramita,
clearly saw that all five aggregates are empty and thus relieved all suffering.

Shariputra, form does not differ from emptiness, emptiness does not differ from
form. Form itself is emptiness, emptiness itself form.

Sensations, perceptions,formations, and consciousness are also like this. Shariputra, all dharmas are marked by emptiness; they neither arise nor cease, are neither defiled nor pure, neither increase nor decrease.

Regarding teaching: Q&A 20 min
5 min contemplation
5 min dedication

Saturday afternoon

Shariputra, all dharmas are marked by emptiness; they neither arise nor cease, are neither defiled nor pure, neither increase nor decrease.
Therefore, given emptiness, there is no form, no sensation, no perception, no formation, no consciousness; no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind; no sight, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind; no realm of sight … no realm of mind consciousness.

Sunday morning

Twelve links of Dependent Arising

There is neither ignorance nor extinction of ignorance … neither old age and death, nor extinction of old age and death; no suffering, no cause, no cessation, no path; no knowledge and no attainment.
With nothing to attain, a bodhisattva relies on prajna paramita, and thus the mind is without hindrance.
Without hindrance, there is no fear. Far beyond all inverted views, one realizes nirvana.


When

Friday March 22, 19.00 hrs – Sunday March 24, 16.00 hrs CET

Where

You can join the retreat live in our meditationroom in Amsterdam and online through Zoom.

Costs

€ 225,- (discount for students and volunteers: 15%)

Includes all vegetarian meals and lodging (limited availability).

There are only a few beds available anymore in the Nyingma Centrum for this retreat!

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa


Program of the weekend retreat

Friday
19.00-20.30 session 1

Saturday
10.00-11.30 session 2
12.00-13.00 session 3
13.00-14.30 lunch and clean-up
14.30-16.00 session 4
16.30- 17.30 session 5
18.00-19.00 dinner and clean-up
19.00-20.30 session 6

Sunday
10.00-11.30 session 7
12.00-13.00 session 8
13.00-14.30 lunch and clean-up
14.30-16.00 session 9