Weekend Retreat The Heart Sutra-Transcendent Wisdom | live&online | 22-24 mrt

Weekend retraite over de Hart Sutra onder leiding van Khenpo Kunga Dakpa

Click here for the English translation of this program

De Hart Sutra is een van de meest geliefde sutra’s in de Mahayana-traditie. Boeddha sprak de woorden uit op Vulture Peak in India en markeerder daarmee het Tweede Keerpunt in zijn leer. De Hart Sutra maakt deel uit van de uitgebreide collectie sutra’s die de diepgaande principes van transcendente wijsheid en inzicht in de onbaatzuchtige aard van verschijnselen overbrengen.


In dit beroemde geschrift, in de volksmond bekend als The Heart Sūtra, inspireert de Boeddha Śākyamuni zijn oudste monnik Śāriputra om instructies te vragen aan de bodhisattva Avalokiteśvara over de wijze waarop de perfectie van wijsheid beoefend wordt. Avalokiteśvara beschrijft vervolgens hoe een aspirant-beoefenaar van de perfectie van wijsheid eerst moet begrijpen hoe alle verschijnselen een intrinsieke aard missen, wat neerkomt op de realisatie van leegte. Vervolgens onthult Avalokiteśvara een korte mantra die de beoefenaar kan reciteren als een methode om dit begrip op ervaringsgerichte wijze tot stand te brengen. In navolging van het onderricht van Avalokiteśvara betuigt de Boeddha zijn goedkeuring en bevestigt hij dat dit de belangrijkste manier is om de perfectie van wijsheid te beoefenen.

Samenvatting The Heart of the Perfection of Wisdom, the Blessed Mother – from website 84000,co


Weekend retraite geleid door Khenpo Kunga Dakpa

De diepgaande boodschap van de Hart Sutra, een van de meest bekende teksten van het boeddhisme, nodigt ons uit om alles wat we koesteren opnieuw te evalueren: onze uitdagingen, de wereld zoals we die waarnemen en zelfs de leer van de Boeddha zelf.

Deze retraite is gebaseerd op traditionele sutra’s en commentaren. Het biedt een ervaringsgerichte benadering met praktische instructies over hoe je de Hart Sutra kunt gebruiken als een contemplatieve handleiding. Hoe breng je de woorden van de sutra tot in je hart op het meditatiekussen? En hoe gebruik je de boodschap die de oeroude sutra overbrengt in het dagelijks leven in de wereld van vandaag? Wat betreft het nadenken over wat leegte betekent, is een van de basisprincipes van de Prajnaparamita Sutra’s om het onderzoek zo persoonlijk mogelijk te maken. Een genot voor het hart dat streeft naar vrijheid!

Lezingen: De Hart Sutra, Fragmenten uit de Prajnaparamita Sutra’s


Wanneer

Vrijdag 22 maart 19.00 uur – zondag 24 maart 16.00 uur

Waar

De retraite kun je live in onze meditatieruimte in Amsterdam en online via Zoom bijwonen.

Kosten

€ 225,- (korting voor cursisten en vrijwilligers: 15%)

Alle maaltijden en eventueel logies (beperkt beschikbaar) zijn inbegrepen.

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa


Born in 1979, Khenpo Kunga Dakpa began his academic journey at Ngagyur Nyingma College, Mindrolling Monastic University in Northern India at the age of 19. Over nine years, he immersed himself in rigorous study, serving as an assistant lecturer for three years and later as a senior lecturer, assistant editor, secretary, and vice president. Conferred with the title of Khenpo in February 2018, his dedication stems from a genuine passion for teachings, with a focus on teaching about mental realities. His particular ardor lies in translating Tibetan-to-English Buddhist texts, aiming to bring the timeless wisdom of Dharma to a broader audience.


Weekend retreat about the Heart Sutra: Transcendent Wisdom

The Heart Sutra, one of the most beloved sutra’s in the Mahayana tradition. It, was spoken by the Buddha at Vulture Peak, India and marks the Second Turning teachings of the Buddha. The Heart Sutra is part of the vast collection of sutras that transfer the profound principles of transcendent wisdom and insight in the selfless nature of phenomena.


In this famous scripture, known popularly as The Heart Sūtra, the Buddha Śākyamuni inspires his senior monk Śāriputra to request instructions from the bodhisattva Avalokiteśvara on the way to practice the perfection of wisdom. Avalokiteśvara then describes how an aspiring practitioner of the perfection of wisdom must first understand how all phenomena lack an intrinsic nature, which amounts to the realization of emptiness. Next, Avalokiteśvara reveals a brief mantra that the practitioner can recite as a method for engendering this understanding experientially. Following Avalokiteśvara’s teaching, the Buddha offers his endorsement and confirms that this is the foremost way to practice the perfection of wisdom.

Summary The Heart of the Perfection of Wisdom, the Blessed Mother – from website 84000.co


Weekend retreat led by Khenpo Kunga Dakpa

The profound message of the Heart Sutra, one of Buddhism’s most renowned texts, invites us to reevaluate everything we cherish: our challenges, the world as we perceive it, and even the teachings of the Buddha himself.

This retreat draws on traditional Sutras and commentaries. It offers an experiential approach with practical instructions on how to engage the Heart Sutra as a contemplative manual. How to take the words of the sutra to one’s heart on the meditation cushion? And how to use the message the ancient sutra conveys in everyday life in today’s world? With regard to contemplating what emptiness means, one of the basic principles of the Prajnaparamita Sutras is to make the examination as personal as possible. A delight for the heart aspiring for freedom!

Readings: The Heart Sutra, Excerpts from the Prajnaparamita Sutra


When

Friday March 22, 19.00 hrs – Sunday March 24, 16.00 hrs CET

Where

You can join the retreat live in our meditationroom in Amsterdam and online through Zoom.

Costs

€ 225,- (discount for students and volunteers: 15%)

Includes all vegetarian meals and lodging (limited availability).

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa


Program of the weekend retreat

Friday
19.00-20.30 session 1

Saturday
10.00-11.30 session 2
12.00-13.00 session 3
13.00-14.30 lunch and clean-up
14.30-16.00 session 4
16.30- 17.30 session 5
18.00-19.00 dinner and clean-up
19.00-20.30 session 6

Sunday
10.00-11.30 session 7
12.00-13.00 session 8
13.00-14.30 lunch and clean-up
14.30-16.00 session 9