Open Lessen ‘Dependent Origination’ | live | 13 & 20 mrt

Mmv Khenpo Kunga Dakpa en Guusje Ebbens

Click here for the English translation of this program

De lessen van de gevorderden groep Tibetaanse taal onder leiding van Guusje Ebbens zijn begonnen bij Nyingma Centrum Nederland. Ze worden nu voortgezet vanuit SINI, waar Guusje sinds 2021 meewerkt aan het ontwikkelen van het programma klassieke Tibetaanse taal. Dit is een onderdeel van het Kanjur Karchag Encyclopedia project.

In deze twee live Open Lessen bestudeert de groep samen met Khenpo la teksten over Dependent Origination. De tekst die gebruikt zal worden voor de twee woensdagavonden is een tekst uit Mipham Rinpoche’s Khenjug.

De voertaal is Engels.
Belangstellenden zijn welkom.

Open les Dependent Origination 13 maart

In de thanka het “Levenswiel” wordt de cirkel van het afhankelijk ontstaan en bestaan van alle verschijnselen gepresenteerd aan de hand van 12 schakels.

In de loop van ieder leven stapelen zich activiteiten van lichaam, spraak en geest op als gevolg van onwetendheid, die zich manifesteren in volgende bestaansvormen. Het is de onwetendheid die het begin markeert van elke cirkel van twaalf schakels.

Met andere woorden, onwetendheid en conditionerende factoren, die in een vorig leven ontstaan zijn, hebben de vijf schakels van Bewustzijn, Naam en Vorm, Zintuiglijke Krachten, Contact en Gevoel voortgestuwd, die nu in het huidige bestaan worden ervaren, en die daarom het middelste deel van de cirkel vormen

Op dezelfde manier hebben de drie volbrengers van een vorig leven (Verlangen, Grijpen en Worden), zelf voortgestuwd door de acties van nog eerdere levens, tot stand gebracht wat in het huidige leven vorm zal krijgen, namelijk Geboorte, Ouderdom en Dood. Deze laatste schakel (ouderdom en dood) markeert het einde van een volledige cyclus van twaalf schakels. Dit is hoe het Levenswiel vanaf beginloze tijden is voortgerold.

Open les Dependent Origination 20 maart

Er zijn twee manieren om te mediteren op de twaalf schakels, namelijk een voorwaartse en een teruggaande volgorde.

Volgens de eerste manier geeft de voorwaartse volgorde het proces weer dat leidt tot geboorte in het cyclische bestaan. Wanneer de voorwaartse volgorde wordt toegepast zal dit leiden tot inzicht in de tweede edele waarheid, de edele waarheid van de oorzaak van het lijden.

Terwijl als de tweede manier wordt toegepast, de teruggaande volgorde, zal dat leiden tot een begrip van de eerste edele waarheid, de edele waarheid van het lijden.

Daarnaast tonen zowel de voorwaartse als de teruggaande volgorde ook de vierde edele waarheid, de edele waarheid van het pad en de derde edele waarheid, de edele waarheid van het stoppen van het lijden.

Wanneer

Woensdag 13 & 20 maart 19.30-21.00 uur

Waar

Live in onze meditatieruimte in Amsterdam

Kosten

Toegang gratis

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa


Walk-in Classes Dependent Origination

These advanced Tibetan language classes led by Guusje Ebbens started at Nyingma Centrum Nederland. They are now continuing from SINI where Guusje is involved in developing the classical Tibetan language program. This is part of the Kanjur Karchag Encyclopedia project.

In these two live walk-in Classes, the group will study texts on Dependent Origination together with Khenpo la. The text that will be used for the two Wednesday evenings is a text from Mipham Rinpoche’s Khenjug.

The language will be English. Those interested are welcome to attend.

Walk-in class Dependent Origination March 13

In the thanka the “Wheel of Life,” the circle of dependent origination and existence of all phenomena is presented using 12 links.

In the course of each life, activities of body, speech and mind accumulate as a result of ignorance, manifesting in subsequent forms of existence. It is ignorance that marks the beginning of each circle of twelve links.

In other words, ignorance and conditioning factors, which originated in a past life, propelled the five links of Consciousness, Name and Form, Sensory Forces, Contact and Feeling, which are now experienced in the present existence, and therefore form the middle part of the circle.

Similarly, the three achievers of a past life (Desire, Grasping and Becoming), themselves propelled by the actions of even earlier lives, have brought about what will take shape in the present life, namely Birth, Old Age and Death. This last link (old age and death) marks the end of a complete cycle of twelve links. This is how the Wheel of Life has progressed from beginningless times.

Walk-in class Dependent Origination March 20

There are two ways to meditate on the twelve links, namely a forward order and a backward order.

According to the first way, the forward sequence represents the process that leads to birth in cyclic existence. When the forward sequence is applied, it will lead to insight into the second noble truth, the noble truth of the cause of suffering.

Whereas if the second way is applied, the backward sequence, it will lead to an understanding of the first noble truth, the noble truth of suffering.

In addition, both the forward and the backward order also show the fourth noble truth, the noble truth of the path and the third noble truth, the noble truth of an end to suffering.

When

Wednesday March 13 & 20 7:30 – 9:00 PM

Where

Live in our meditationroom in Amsterdam

Costs

Free entry

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa