Open Les ‘The Four Seals’ | live | 15 mrt

Mmv Khenpo Kunga Dakpa, Guda van der Lee, Marjolein Peters en Corine Tempel

Click here for the English translation of this program

In de lessen Klassiek Tibetaans III maken de studenten onder leiding van Guda van der Lee een begin met het vertalen van Dharma teksten uit het Tibetaans. Daarbij is goed begrip van de Dharma uiteraard even belangrijk als kennis van de Tibetaanse taal. De studenten zijn dan ook blij om met Khenpo la te kijken naar twee belangrijke Dharma thema’s. Op vrijdag 15 maart The Four Seals, op vrijdag 22 maart: The Four Immeasurables.

Belangstellenden zijn welkom om aan te sluiten.

Voertaal: Engels

The Four Seals of Dharma

Nauw verbonden met de vier edele waarheden zijn de drie kenmerken van het bestaan en de vier wetten van de Dharma. De drie kenmerken beschrijven de aard van alle samengestelde, geconditioneerde dingen: vergankelijk, verbonden met lijden en zonder zelf. De vier wetten van de Dharma stellen: Alles wat samengesteld is, is vergankelijk. Alles wat vergankelijk is, creëert lijden. Alle verschijnselen zijn zonder een zelf. Nirvana is vrede.

Deze vier zegels zijn de boeddhistische visie en vormen het pad naar nirvana en naar de verlichting.

Wanneer

Vrijdag 15 maart 14.30-16.00 uur

Waar

De open les kun je live in onze meditatieruimte in Amsterdam bijwonen.

Kosten

De toegang is gratis. Graag wel even aanmelden via de knop hieronder.

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa


Born in 1979, Khenpo Kunga Dakpa began his academic journey at Ngagyur Nyingma College, Mindrolling Monastic University in Northern India at the age of 19. Over nine years, he immersed himself in rigorous study, serving as an assistant lecturer for three years and later as a senior lecturer, assistant editor, secretary, and vice president. Conferred with the title of Khenpo in February 2018, his dedication stems from a genuine passion for teachings, with a focus on teaching about mental realities. His particular ardor lies in translating Tibetan-to-English Buddhist texts, aiming to bring the timeless wisdom of Dharma to a broader audience.


Walk-in Class The Four Seals

In Classical Tibetan III classes, under the guidance of Guda van der Lee, students get a first taste of translating Dharma texts from Tibetan. For translation, right understanding of the Dharma is of course as important as knowledge of the Tibetan language. The Friday students are therefore very happy to spend two Friday afternoons with the khenpos, looking at two important Dharma themes.

The language of instruction will be English. Those interested are warmly invited to attend.

The Four Seals of Dharma

Closely associated with the four noble truths are the three marks of existence and the four laws of the Dharma. The three marks describe the nature of all compounded, conditioned things: impermanent, associated with suffering, and without self. The four laws of the Dharma state: All that is compounded is impermanent. All that is impermanent creates suffering. All phenomena are without a self. Nirvana is peace.

These four seals are the Buddhist view and constitute the path to nirvana and to enlightenment.

When

Friday March 15 14.30-16.00 hours

Where

You can join the class live in our meditationroom in Amsterdam.

Costs

Admission is free, please do register below.

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa